ANBI

ANBI en GiftenDe Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.

In het kader van de ANBI dient de gemeente Eems-Dollard en de Diaconale Raad van de gemeente Eems-Dollard ,online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel beleidsplan en over jaarrekening en jaarverslag. Deze gegevens zijn op de website vermeld.

 

 1. Algemene gegevens

  Naam ANBI:

  PROTESTANTSE GEMEENTE TE EEMS- DOLLARD

  Vestigingsplaats:

  Wagenborgen

  Telefoonnummer:

  050-3023004 / 06-31510687 

  RSIN/Fiscaal nummer:

  825487547

  Website adres:

  pgeemsdollard.nl

  E-mail:

  rommertsteenbeek@hotmail .com

  Adres:

  Hoofdweg 41-43
  9945 PB  Wagenborgen

  Postadres:

  Vierendeel 8
  9791 JG  Ten Boer

   

     

  Naam ANBI:

  DIAKONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE EEMS-DOLLARD

  Vestigingsplaats:

  Wagenborgen

  Telefoonnummer:

  0596 541363

  RSIN/fiscaal nr.

  825487559

  website adres

  pgeemsdollard.nl

  e-mailadres

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Postadres

  de Berken 6
  9945 PT  Wagenborgen

   

  De Protestantse Gemeente Woldendorp Termunten Borgsweer en De Nederlands Hervormde Gemeente Wagenborgen vormen een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

  Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

  De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

  De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Woldendorp Termunten Borgsweer en de Hervormde Gem

   

 2. Samenstelling bestuur

  Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Er zijn drie colleges; Ouderlingen, Kerkrentmeesters en Diaconie; dit is vastgelegd in de Plaatselijke Regeling. Uit de verschillende colleges hebben vertegenwoordigers zitting in het Moderamen. Dit Moderamen bereidt samen met de voorganger de kerkenraadsvergaderingen voor. De leden van de kerkenraad (minimaal ? leden, aangevuld met een predikant) worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

  Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

 3. Doelstelling/visie

  De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
    

 4. Beleidsplan


  Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

 5. Beloningsbeleid  De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

  De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

  Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
   

 6. Voorgenomen bestedingen  De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
     

   

Jaarrekening en begroting Kerkrentmeesters

Onze cijfers en begroting vindt u hier. Daaronder zijn de jaarrekening en de begroting van de Diaconie te vinden.

 

Jaarrekening en begroting Diaconie

De jaarrekening en de begroting van de diaconie kunt u hier downloaden:

 

 

Onze activiteiten

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
© 2019 Protestanse gemeente Eemsdollard. All Rights Reserved.